top of page
AW logo bw invert_edited.png

הסדנא הארכיטיפית

עמוד זה מהווה שער לכמה מחקרים מעשיים, העוסקים באופן שבו המיתוס, הטקס והעקרונות התיאולוגיים של ההטרוסופיה עשויים לתרום תרומה משמעותית לחיים היצירתיים של קוראינו. כפי שתראו מיד, כל שיעור כולל פרק עיוני בשילוב הצעות מעשיות לתרגילים וניסויים שונים, הנובעים מהתוכן המפורט בו. השיעורים מחולקים לפי תבניות ארכיטיפיות ומושגים רלוונטיים, ולמרות שניתן לקרוא כל פרק בנפרד, אנו ממליצים לקרוא לפי הסדר, שכן החומר מאורגן מן המיקרו אל המאקרו, וכל שיעור משמש למעשה כרקע לפרק הבא.

bottom of page