top of page

רעיונות כלליים

1. הנתיב ההטרוסופי מיועד לאלה שחוות וחווים תשוקה עזה לטבע ולמסתורין של הקיום, יחד עם רגשות עזים כלפי חוויה דתית ופולחנית. אם כל אלה באים עם ספק רציונלי מתמיד באשר לטבעם המיסטי של הדברים, ההטרוסופיה היא בשבילכן/ם.

2. מיסטיקה היא עניין היסטורי: היא מה שבני האדם עדיין לא הבינו. כשהמנגנון העומד מאחורי תעלומה מסוימת מתגלה, הוא כבר לא נחשב למיסטי. יחד עם זאת, תמיד יהיה עוד מה לגלות – האמת לעולם תהיה חלקית.

3. המציאות היא מה שמתרחש במפגש שבין סובייקט ואובייקט – בין שני אלה ניצבים אינספור פילטרים, המהווים בו-זמנית גם גורם מתווך וגם וילון מסתיר. גוף, ידע, היסטוריה, חינוך, תרבות ושפה - כל אלה הם רק חלק מהפילטרים הללו.

4. כדי להיות מסוגלים להתקיים במציאות ולשרוד בתוכה, בני האדם נוטים לבנות את תפישת המציאות שלהם באמצעות סיפורים. הסיפורים הגדולים, הקהילתיים, הכוללים סמלים שמשותפים לכלל חברות וחברי הקהילה, נקראים מיתוסים.

5. למרות שהם סיפורים לא עובדתיים, המיתוסים מציגים אמיתות עמוקות על טבע הדברים כפי שהם נתפשים על ידי התודעה האנושית, ועל טבעה של התודעה האנושית עצמה.

6. הקטגוריות וההגדרות המבנות את המציאות (כפי שהיא נתפשת בתודעה) מהוות מרכיבים משמעותיים בסיפורים ובמיתוסים של האדם. אין להן שום קשר עם האמת, והן תמיד תוצאה של התרבות, השפה והתודעה עצמה, אבל הן בגדר הכרח חיוני לקיום האנושי על פני האדמה.

7. כדי להתקיים ולשרוד, קהילות חייבות להסכים ביניהן על הקטגוריות השונות, ולהעמיד פנים שכל אלו הן חלק מן הסדר הטבעי.

8. מתן אמון רב מדי בקטגוריות ובמוסכמות חברתיות, הוא מתכון לבניית חברה בעלת היררכיות מסוכנות, חשיבה מקובעת ולא יצירתית ותופעות שונות של פונדמנטליזם. על האדם החכם (והחברה האנושית) להטיל ספק כל הזמן בנורמות ובסטנדרטים הקיימים, ולחקור באופן מתמיד את הזרמים השונים (הפוליטיים, ההיסטוריים, התרבותיים וכו') הרוחשים תחתם. מחשבה ופעולה יצירתית תכלולנה תמיד חריגה וטשטוש גבולות בין קטגוריות ונורמות שנתקבעו לאורך ההיסטוריה.

9. זמן ומרחב כפי שאנו מכירים אותם, גם הם קטגוריות של ההכרה האנושית, ולכן משמשים כדמויות ראשיות בסיפור האנושי. בטבע (עד כמה שאנחנו יכולים להבין) כל הדברים נמצאים במצב של שינוי ותנועה מתמידים: הכל זורם לעבר הכל ואין גבולות יציבים וברורים, לא של פרקי זמן ולא של אזורים בתוך המרחב. היצורים החיים הם היחידים שנותנים משמעות לזמן ולמרחב, וככל שהתודעה שלהם מורכבת יותר, כך הם הופכים לקנאים יותר לגביה.

10. ברגע שהאדם זיהה שמציאות חייו היא סיפור שהוא מספר לעצמו (בין אם זהו סיפור אישי או קהילתי), עליו להבין שבידיו מצוי המפתח לשנות את הסיפור או לכתוב אותו מחדש. המכון להטרוסופיה מבקש להציע את הכלים לבניית סיפור חדש שכזה.

bottom of page